Equip directiu EAP Porta_Prosperitat i EAP Verdum

Director : Dr. A. Aranzana

Adjunts a direcció :

                  – Dra. M. Espuga

   – Sr. Jaume Collado

Referent Gestió i Serveis : 

– Sr. Miguel Ángel Alcalde

– Sra. Èrika Rodríguez

Anuncis